News Release

E mate Beretitenti M. Russell Ballard n ana Ririki ae 95

E kamoamoaki iroun te Burabeti bwa te mwaane ae rairaki ni koaua, ae momotinnano ao man tabu maiuna.

ballard-october-2010.jpgDOWNLOAD

Ti nanokawaki ni katanoata bwa e a motirawa Beretitenti M. Russell Ballard, te Bonomwi ni Beretitenti n aia Kooram Abotoro ake Tengaun ma Uoman n Ana Ekaretia Iesu Kristo ibukiia Aika Itiaki ni Bong aika Kaitira. I mwiin tikuna n te onaoraki tabeua te tai, e okira mweengana ike e karaoi ana beku ake e kona ni karaoi i mwaain are e motirawa n te 11:15 n tairikin te Tabati, Nobembwa 12, 2023, ni katobibiaki irouia ana utu aika a bati n tangiria. Bon 95 ana ririki.

E riki Beretitenti Ballard bwa te Abotoro n Okitobwa 6, 1985. E katanoataaki nakoana bwa te Bonomwi n Beretitenti n aia Kooram Abotoro ake Tengaun ma Uoman n Tianuare 16, 2018. N aroia Abotoro ake n te Nu Tetemanti, ao a weteaki abotoro ni boong aikai bwa taan kakoaua aika a onoti ibukin Iesu Kristo. Beretitenti Ballard bon temanna mai buakoia 15 mwaane ake a tararuaa rikiraken ao waakin te Ekaretia n te aonaaba ae bwanin, are riaon 17 te mirion mwaitiia kaain te aro n te tai aei.

“’E aki kona n nanokokoraki Beretitenti Ballard,” E taku te Beretitenti n te Ekaretia ae Russell M. Nelson. “E ataa raoi ana reirei te Uea ao aron mwakuriana inanon maiun temanna ma temanna are e na uota te kimwareirei ao te kukurei.”

“Ti ikarekebai inanon te mwakuri, ao e aki toki n teke nanou ni kateina ae maem,” e taku Beretitenti Dallin H. Oaks man te Moan Beretitentii, are e a tia ni mwakuri ma Beretitenti Ballard n te Kooram n Abotoro ake Tengaun ma Uoman n te maan ae riaon 30 te ririki. “Bon te mwaane ae onimakinaki. Ao bon te mwaane ae onimakini ngkami.”

Beretitenti Ballard a tiku imwina itiman natina, 43 tibuna, 105 tibutoruna, ao temanna tibumwamwanuna.

E tuai bwanin rongorongon te taunimate n te tai aei.

Style Guide Note:When reporting about The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, please use the complete name of the Church in the first reference. For more information on the use of the name of the Church, go to our online Style Guide.