News Release

Pekia ʻa Palesiteni M. Lāsolo Pālati ʻi hono Taʻu 95

ʻOku fakahīkihikiʻi ia ʻe he palōfitá ko ha tangata ʻo e uluí, fai-mateakí mo e fakatapuí

October 2023 Elder M. Russell Ballard

ʻOku mau loto-mamahi ke fanongonongo atu kuo siʻi pekia ʻa Palesiteni M. Lāsolo Pālati, ko e Palesiteni Leʻoleʻo ʻo e Kōlomu ʻo e Kau ʻAposetolo ʻe Toko Hongofulu Mā Uá ʻo e Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní. Hili haʻane tokoto taimi nounou ʻi he falemahakí, naʻá ne foki ki siʻono ʻapí ʻa ia naʻá ne fakahoko ai ʻa e ngaahi fatongia naʻá ne malavá kimuʻa peá ne hiki atu fakafuofua ki he 11:15 p.m. ʻi he ʻaho Sāpate, 12 Nōvema 2023, ʻi he haʻohaʻonga ʻo e niʻihi naʻá ne ʻofa aí. Naʻá ne taʻu 95.

Naʻe hoko ʻa Palesiteni Pālati ko ha ʻAposetolo ʻi he ʻaho 6 ʻOkatopa 1985. Naʻe fanongonongo ko e Palesiteni Leʻoleʻo ia ʻo e Kōlomu ʻo e Kau ʻAposetolo ʻe Toko Hongofulu Mā Uá ʻi he ʻaho 16 Sānuali 2018. Hangē ko e Kau ʻAposetolo ʻi he kuonga ʻo e Fuakava Foʻoú, ʻoku uiuiʻi ʻa e Kau ʻAposetolo ʻi he kuonga ní ke hoko ko e kau fakamoʻoni makehe kia Sīsū Kalaisi. Naʻe kau ʻa Palesiteni Pālati ʻi he kau tangata ʻe toko 15 naʻa nau tokangaʻi ʻa e tupulaki mo e fakalakalaka fakamāmani lahi ʻa e Siasí, ʻa ia ʻoku laka hake ʻi he taimí ni ʻi he kau mēmipa ʻe toko 17 milioná.

Naʻe pehē ʻe Lāsolo M. Nalesoni ko e Palesiteni ʻo e Siasí, “Naʻe ʻikai teitei veiveiua ʻa Palesiteni Pālati. Naʻá ne ʻiloʻi pau ʻa e meʻa naʻe akoʻi ʻe he ʻEikí mo e founga ʻe lava ʻo fakaʻaongaʻi ai ki he moʻui fakafoʻituitui ʻa ha taha pea ʻomi ai ʻa e nēkeneká mo e fiefiá.”

Naʻe pehē ʻe Palesiteni Tāleni H. ʻOakesi ʻo e Kau Palesitenisī ʻUluakí, ʻa ia naʻá ne tangutu ʻi he tafaʻaki ʻo Palesiteni Pālatí ʻi he Kōlomu ʻo e Kau ʻAposetolo ʻe Toko Hongofulu Mā Uá ʻi ha taʻu ʻe tolungofulu tupu, “Naʻá ma ngāue vāofi fakataha, pea naʻá ku saiʻia maʻu pē ʻi hono ʻulungaanga fakamāfaná. Ko ha tangata falalaʻanga ia. Pea ko ha tangata ia naʻe falala mai kiate kita.”

ʻOku kei moʻui ʻa e fānau ʻe toko fitu ʻo Palesiteni Pālatí, makapuna ʻe toko 43 makapuna ua ʻe toko 105 mo e makapuna tolu ʻe taha.

ʻOku teʻeki maʻu ʻa e ngaahi fakaikiiki ki he meʻafakaʻeikí.

Style Guide Note:When reporting about The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, please use the complete name of the Church in the first reference. For more information on the use of the name of the Church, go to our online Style Guide.